8

Norsk katapult

Årsrapport 2021

En nasjonal struktur av katapult-sentre

–  Katapult-prosjektet har bidratt til at bedriften raskere, rimeligere eller bedre klarte å videreutvikle sin ide eller sitt konsept.

Katapult-prosjektet har bidratt til at bedriften raskere, rimeligere eller bedre klarte å videreutvikle sin ide eller sitt konsept. Det svarte syv av ti bedrifter i kundetilfredshetsundersøkelsen. Over 600 bedrifter fra hele landet benyttet seg i 2021 av et stadig voksende tjenestetilbud med kompetanse, teknologi og testfasiliteter fra de fem katapult-sentrene. I tillegg har flere bedrifter deltatt i prosjekter via katapult-sentrenes kjernepartnere.

Norsk katapult skal forsterke den nasjonale infrastrukturen for innovasjon, slik at bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idéer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon. Ordningen skal støtte etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. Et katapult-senter skal tilby testfasiliteter, kompetanse og nettverk som stimulerer til mer og raskere innovasjon.

Les mer om ordningen

Norsk katapult er pekt på som et strategisk viktig tiltak i Industrimeldingen «Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende». Hovedbudskapet er at fysisk infrastruktur for utvikling og innovasjon kan være helt avgjørende for at kunnskap skal bli til faktisk innovasjon, og i neste ledd bidra til verdiskaping.

Oppbyggingen av en nasjonal katapult-struktur er et langsiktig arbeid. I løpet av fire år har katapult-sentrene hatt en positiv utvikling og leverer allerede et bredt spekter av tjenester. Ved utgangen av 2021 har alle de fem katapult-sentrene fullført sin første kontraktsperiode og etablert tematiske test-, teknologi- og kompetansekapasiteter innenfor sine kjerneområder. De har gradvis opparbeidet en bredde i sine tjenestetilbud bestående av kompetanseoverføringer, tilgang til teknologi og utnyttelse av relevant testinfrastruktur.

Ordningen følger opp Stortingsmelding 27 (2016-2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er bedt om å samarbeide om Norsk katapult, med Siva som ansvarlig operatør av ordningen.

Det er utpekt fem katapult-sentrene med ulike tematiske profiler. Ambisjonen er syv til ni nasjonale katapult-sentre som er komplementære og koblet sammen på en funksjonelt god måte. Katapult-sentrene tilbyr tjenester på områder som anses viktig for økt industriell verdiskaping i Norge.


86,6 millioner kroner ble gitt til katapult-sentrene i form av støtte til investeringer i utstyr, kompetanse og tjenesteutvikling, og som etableringsstøtte. 6,7 millioner kroner er i tillegg gitt i støtte til utviklingsprosjekter. I den første tildelingsrunden for Grønn plattform, er det per mars 2022 tildelt totalt 125,5 millioner kroner til fem konsortier fra Norsk katapult. Til sammen ble det bevilget 148,5 millioner kroner over statsbudsjettet til Norsk katapult i 2021.

Under satsingen Grønn plattform gis det støtte til store omstillingsprosjekter, med mål om å utvikle mer helhetlige grønne verdikjeder. Flere av katapult-sentrene inngår som en del av konsortiet til Grønn plattform-prosjektene som fikk tildeling i 2021.

For de prosjektene som fikk tildeling under Grønn plattform i 2021 er katapult-sentrene involvert i prosjekter relatert til batteriproduksjon, økt ombruk av tre, samt teknologier som tilrettelegger for CO2-fangst og lagring.

Les mer om bevilget støtte

Bevilgningen fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) til Siva for arbeid med Norsk katapult i 2021 var 138,5 millioner kroner, inklusive 38,5 millioner kroner til Grønn plattform. I tillegg fikk Siva ti millioner kroner ekstra på revidert nasjonalbudsjett. Til sammen mottok Siva 148,5 millioner kroner til Norsk katapult i 2021. 

Basert på katapult-sentrenes budsjett og opprinnelige treårsplan, bevilget Siva 86,6 millioner kroner til disse for 2021. Utbetalte midler i 2021 inkluderer også overføringer fra 2020. Det ble ikke utbetalt midler til forprosjekter i 2021.

Dypdykk:

Resultatkjede:

Innsats-
faktorer

 • 5,5 årsverk
 • 121 068 MNOK samlet forbruk

Aktivitet inn i Sivastrukturen

 • Tilskudd
 • Nettverk
 • Kompetanse

Tjenester og produkter

 • Avklaringsprosjekt
 • Innovasjonsprosjekt
 • Kompetanseprosjekt

Effekter for næringslivet

 • Innovasjonsevne (hastighet)
 • Konkurransekraft
 • Omstillingsevne

Effekter for samfunnet

 • Verdiskaping
 • Levedyktige lokalsamfunn
 • Bærekraftig omstilling
 • Arbeidsplasser

1. Tilgang til mye testutstyr og mange industrieksperter 

639 bedrifter benyttet katapult-sentrenes tjenestetilbud i 2021, enten gjennom pågående eller avsluttede prosjekter. Ved inngangen til 2021 tilbød katapult-sentrene utstyr og testfasiliteter til en samlet estimert verdi av 1,6 milliarder kroner. Dette er ti ganger mer enn investeringer i utstyr med offentlig støtte via katapult-sentrene.

Verdien av tilgjengeliggjort utstyr er fire ganger større enn de totale bevilgningene over statsbudsjettet. Dette bidrar vesentlig til utviklingsprosjekter, samarbeid og kompetansebygging i industrien. Bedriftene har tilgang til ca. 800 industrieksperter i katapult-sentrene. Ca. 350 av disse ble benyttet i 2021.

ROI-tall (2020)

Siva har i denne runden ikke vurdert verdien av kompetansen som er tilgjengeliggjort. Ifølge katapult-sentrene er dette den enkeltfaktoren som har størst betydning for leveransene i katapult-sentrene. Det er heller ikke gjort systematiske vurderinger av:

 • kobling mellom ulike utstyrsenheter, slik at testkapasitetene blir mer komplette
 • hvordan ulike kjernepartnere samarbeider slik at testfasilitetene eksempelvis bygger oppunder nye grønne verdikjeder

Brukerbedriftene er godt fornøyde med katapult-sentrenes tilgjengelighet og tjenestetilbud. Det foreligger imidlertid forbedringspotensial, eksempelvis på opplevd tilgang.

88 prosent av respondentene i kundetilfredshetsundersøkelsen svarte at de kan tenke seg å bruke katapult-senteret igjen. 85 prosent av respondentene vil anbefale det til noen andre. 

81 prosent av respondentene opplevde at katapult-senteret hadde relevant kompetanse. Under kategorien «kompetanseprosjekter» bekreftet 52 prosent av søkerbedriftene at oppdraget førte til kompetanseheving i bedriften. 78 prosent mener prosjektet bidro til innsyn i ny teknologi/ kompetanse som vil være viktig for fremtidig utvikling av bedriften, ledelse eller øvrige ansatte.

På en skala fra 1-5 svarer 71 prosent av respondentene at katapult-prosjektet har bidratt til at bedriften raskere/rimeligere/bedre klarte å videreutvikle sin ide/sitt konsept. 50 prosent av respondentene svarte at prosjektet avdekket behov for ytterligere undersøkelser (FOU, test/verifisering eller lignende i eller utenfor katapult-senteret).

Les mer om styringsindikatorer og resultater

Den nye digitale rapporteringsløsningen sikrer datafangst på prosjekter som igangsettes og gjennomføres i katapult-sentrene. Datafangsten gir grunnlag for rapportering til departementet, i tråd med gjeldende mål- og resultatstyring for Norsk katapult (MRS).

Siva har valgt to overordnede innganger til målinger og vurderinger av ordningen Norsk katapult.

 • Investeringer i katapult-sentrenes kapasitet, samt grad av tilgjengeliggjøring
 • Prosjekter som igangsettes og gjennomføres i katapult-sentrene

Rapportering fra 2021 preges av at grunnlagsdataene varierer i sin detaljgrad. 2022 vil bli det første året hvor de ulike datakildene vil ha en god nok harmonisering, slik at Siva bedre kan sammenligne utviklingen med tidligere år.

Tabell 8.1: MRS for Norsk katapult inneholder seks styringsparametere, herunder fire resultatindikatorer og to effektindikatorer:

Figur om MRS

Dypdykk:

2. Helhetlige innovasjonsløp for små og mellomstore bedrifter

En sentral del av katapult-sentrenes mandat er å bidra i innovasjonsløpene for små og mellomstore bedrifter. Dette skjer ofte gjennom enkeltprosjekter (prosjekter for en kunde) og flerbedriftsprosjekter (prosjekter hvor flere bedrifter går sammen i et prosjekt for å løse en problemstilling). I 2021 har katapult-sentrene definert målbilder for fremtidige leveranser innenfor disse kategoriene.  Hvert katapult-senter har utarbeidet planer for hvor mange enkelt prosjekter og flerbedriftsprosjekter de skal gjennomføre i årene som kommer.

Resultater fra 2021 indikerer at katapult-sentrene leverer på mandatet og bidrar til å styrke brukerbedriftenes innovasjonsevne. Av alle rapporterte prosjekter er 45 prosent av disse prosjekter hvor en SMB er søkerbedrift (dvs. prosjekteier). I tillegg er det flere SMB som er deltakende i flerbedriftsprosjektene. Med sin kompetanse og ressursbase bidrar katapult-sentrene til å utforske mulighetene for industriell produksjon og verdiskaping i Norge. Ambisjonen er at dette skal bidra til å tette eksportgapet og føre til økt eksport i Norge.

Les mer om helhetlige innovasjonsløp

Katapult-sentrene Future Materials og Manufacturing Technology har en høy andel prosjekter hvor søkerbedrift er kategorisert som SMB. Det er naturlig at bedrifter fra hele landet trekker på den grunnleggende kompetansen for testing og avklaring av material- og produksjonsteknologi.

Øvrige katapult-sentre bygger fremdeles sin kapasitet for å gjøre seg enda mer relevante for små og mellomstore bedrifter. Eksempler på dette er oppbyggingen av Energy House og Zefyros (Sustainable Energy), samt Aquacloud og RAS-Lab (Ocean Innovation). DigiCat er det senteret med lavest andel prosjekter fra SMB-segmentet. Forklaringen ligger i de mange kompetanseprosjektene som er gjennomført for større bedrifter innenfor olje- og gassektoren. Likevel er det mange SMBer som er deltakende i disse kompetanseprosjektene.

Relevansen i SMB-segmentet kommer også til uttrykk i andel prosjekter mobilisert fra næringshage- og inkubasjonsprogrammene, hvor det har vært en økning foregående år. Katapult-sentrene er gjennom samarbeidet med Sivas programmer sentrale aktører i det norske innovasjonsøkosystemet.

Siva ser fortsatt stort potensial i mobilisering av prosjekter via klyngeprogrammet, og er i dialog med Innovasjon Norge om å utarbeide enda bedre informasjon for deres nettverk av rådgivere. Hensikten er å tilgjengeliggjøre Norsk katapult og bidra til å sikre fart og innovasjonsevne hos bedrifter som henvender seg direkte til Innovasjon Norge. På denne måten koordineres innsatsen på tvers. I tillegg pågår det et utviklingsprosjekt med Sustainable Energy og Digicat katapult-senter for å se på hvordan man mer effektivt kan koordinere arbeidet i Norsk katapult opp mot klyngene. 


3. Banebrytende fyrtårnprosjekter

Katapult-sentrene bidrar aktivt i banebrytende fyrtårnprosjekter (FoUoI-intensive prosjekter) hvor målet er å øke konkurransekraften til norsk næringsliv, særlig relatert til grønn omstilling. Katapult-sentrene bidrar med testfasiliteter, og flere deltar nå aktivt i større forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektene trekker internasjonale aktører og investeringer til Norge, og øker blant annet vår attraktivitet som ledende innenfor større EU-finansierte prosjekter. Siva mener de banebrytende fyrtårnprosjektene er viktige for utviklingen av “AS Norge” og at katapult-sentrene også i fremtiden kan spille en sentral rolle i disse. Katapult-sentrene har derfor også definert målbilder for fremtidig deltakelse i slike fyrtårnprosjekter.

Utlysningen av utviklingsprosjekter i juli 2020 åpnet for mottak av søknader fortløpende inntil rammen på 30 millioner kroner var benyttet. Ved årsskiftet gjenstod det 10,5 millioner kroner av opprinnelig ramme. Fra sommeren og fram mot høsten mottok Siva seks søknader fra fire katapult-sentre. I september ble det vedtatt seks nye utviklingsprosjekter på til sammen 6,6 millioner kroner. I november/desember har Siva mottatt ytterligere fem søknader om utviklingsprosjekter som vil bli behandlet i løpet av januar 2022. Det ble ikke foretatt nye utlysninger for utviklingsprosjekter under ordningen Norsk katapult i 2021.

Utviklingsprosjekter innvilget i 2020 er blitt fulgt opp av fagpersoner fra avdeling Industri gjennom deltakelse i styre-/styringsgrupper. Prosjektene leverte en statusrapport på samling i Lillesand i september, og skal levere skriftlig status pr. 31. desember 2021. Prosjektene har god progresjon selv om enkelte ble noe forsinket i sin oppstart. De fleste utviklingsprosjektene forventes avsluttet i løpet av 2022. 

Les mer om utviklingsprosjektet DigiFab

De to Siva-næringshagene Rogaland Ressurssenter og Suldal Vekst tok våren 2021 initiativ overfor Siva og Manufacturing Technology katapult-senter til å gjennomføre pilotprosjektet DigiFab. Formålet var å øke kunnskapen om digitale muligheter i små og mellomstore produksjonsbedrifter gjennom et seks måneders kompetanseprogram, samt å mobilisere til økt bruk av katapult-sentrene. Kompetanseprogrammet er basert på et forskningsprosjekt fra Sintef Manufacturing via Forskningsrådet, og har dermed et forskningsbasert innhold.

Totalt elleve produksjonsbedrifter tilknyttet de to næringshagene har deltatt på månedlige samlinger med foredrag om Industri 4.0, erfaringsdeling og workshops. Mellom samlingene har virksomhetene fått individuell oppfølging, og har sammen med eksperter utarbeidet et veikart for digitalisering i sin bedrift. Nå som første fase går mot slutten har alle selskapene identifisert tre utviklingsprosjekter i sin virksomhet, herunder tema som sporbarhet, LEAN-prosesser, digitale tvillinger, samt utviklingsløp for å etablere digital kommunikasjon opp og ned i verdikjeden. Selskapene vil få bistand fra sin næringshage til å videreutvikle prosjektene. For Norsk katapult betyr dette økt mobilisering til bruk av katapult-sentrene etter hvert som bedriftene får spesifiserte prosjekter og problemstillinger å jobbe med.   

Pilotprosjektet har skapt stor interesse, og flere næringshager planlegger oppstart av DigiFab i sine regioner i 2022. 


4. Videreutvikler katapult-satsingen

Gjennom kapital, kompetanse og nettverk bidrar Siva til å utvikle katapult-sentrene og til oppbyggingen av en helhetlig, nasjonal struktur av slike sentre. Siva har hatt en tett dialog med katapult-sentrene også i 2021, med tilbud om kompetanse og dialog.

Les mer om tilbudet fra katapult-ordningen

Tabell 8.2: Oversikt over dagens tilbud av kompetanse og nettverk til katapult-sentrene.

Tabell med oversikt over dagens tilbud av kompetanse og nettverk til katapult-sentrene.

Siva jobber kontinuerlig med å videreutvikle og profesjonalisere katapult-satsingen. I 2021 har Siva både videreført eksisterende, og igangsatt nye aktiviteter:

 • ny rapporteringsløsning for gjennomførte prosjekter i katapult-sentrene er tatt i bruk.
 • brukerundersøkelse i katapult-sentrene er klargjort og vil gi fortløpende tilbakemelding som viktig grunnlag i forbedringsarbeidet.
 • ekstern evaluering av ordningen er iverksatt.
 • arbeidet med å gi bedrifter i næringshage- og inkubasjonsprogrammene god tilgang til teknologi og industriekspertise i katapult-sentrene er videreført.

5. Evaluering av katapult-sentrene

I forbindelse med vurdering av kontraktsfornyelse for Sustainable Energy, Ocean Innovation og Digicat, har Menon Economics gjennomført en evaluering av katapult-sentrene. I tillegg har selskapet startet prosessevalueringen av ordningen Norsk katapult. Menon anbefaler Siva å klargjøre begrepsbruken, og har gitt innspill på indikatorer for addisjonalitet, samt råd for strategisk utvikling av ordningen.

Oppsummert mener Menon at katapult-sentrene tilgjengeliggjør infrastruktur som er relevant for det enkelte senter sine satsingsområder, og at de fungerer som nasjonale flerbrukssentra. Alle har tilgang på relevant kompetanse og ressurser av høy kvalitet. Kjernepartnernes involvering, eierskap og forpliktelser får også gjennomgående gode vurderinger. De fleste katapult-sentrene anses som relevante og viktige for SMB-segmentet, ved at slike bedrifter fra hele landet får katapult-tjenester. Menon har ikke hatt tilstrekkelig informasjon til å vurdere katapult-sentrenes brukerfrekvens på de ulike testfasilitetene.

De første evalueringene har i all hovedsak vurdert relevans og effektivitet, og i mindre grad måloppnåelse og effekt. Gjennom den nye rapporteringsløsningen vil det gradvis bygges opp et bedre datagrunnlag om katapult-leveransenes betydning for bedriftenes innovasjonsprosesser.

Les mer om de ulike elementene i følgeevalueringen
 • Prosessveiledning til Siva: Hensikten med prosessveiledningsmøtene er læring og utvikling for Siva i sin forvaltning av ordningen Norsk katapult. I 2021 ble det gjennomført to møter mellom Menon og Siva. Sentrale temaer var strukturer, begreper og rolleavklaringer under ordningen, samt refleksjoner knyttet til addisjonalitet.
 • Rapporter: Følgeevalueringen inkluderer to halvårsrapporter og en årsrapport med tilhørende dialogmøter per kontraktsår. I 2021 leverte Menon en halvårsrapport (oktober 2021). Neste halvårsrapport er forventet medio januar 2022, mens årsrapporten er forventet i uke fire.
 • Senterevaluering: Katapult-sentrene Digicat, Ocean Innovation og Sustainable Energy hadde sitt siste år i første kontraktsperiode i 2021. I forbindelse med vurdering av ny kontraktsperiode gjennomførte Menon senterevalueringer av de tre. Disse inngikk i Sivas evalueringsmetodikk før inngåelse av ny kontrakt og kontraktsperiode.
 • Refleksjoner rundt MRS og egnethet for vurdering av måloppnåelse: Et element i følgeevalueringen er relatert til ordningens mål- og resultatstyring (MRS). MRS for Norsk katapult ble godkjent av departementet i 2020, og ordningen er nå inne i sitt andre operative år. Menon har, som en integrert del av følgeevalueringen, gjort en vurdering av gjeldende MRS og dets egnethet for vurdering av måloppnåelse. Arbeidet er så vidt påbegynt, og en første tilbakemelding ventes i årsrapporten for første evalueringsår.

6. ESA-monitorering av katapult-ordningen

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har siden november 2018 foretatt en undersøkelse (monitorering) av katapult-ordningen for å kontrollere om ordningen utøves i henhold til det såkalte generelle gruppeunntaket i statsstøtteregelverket (GBER). Etter omfattende dialog mellom ESA og norske myndigheter, meddelte ESA på slutten av 2021 at de oppfatter at investeringsstøtten fra katapult-ordningen ikke er gitt i samsvar med gruppeunntakets artikkel 27 (2 og 5) som regulerer investeringsstøtte til innovasjonsklynger, en artikkel som katapult-sentrene også er regulert under.

Som følge av den pågående monitoreringen har det i 2021 ikke vært fremdrift i arbeidet med en separat notifisering av katapult-ordningen. Det forventes imidlertid at dette arbeidet kan gjenopptas i 2022.

Les mer om ESA sin monitorering

ESAs innsigelser knytter seg først og fremst til at mesteparten av utstyret som er tilgjengelig gjennom katapult-sentrene, eies av andre enn den juridiske enheten som driver katapult-senteret, og hvor kapasiteten tilgjengeliggjøres gjennom leieavtaler. ESA mener at investeringsstøtten med dette er brukt av katapult-senteret til å leie kapasitet, og ikke til investering. ESA viser til at leieavtaler kan aksepteres, men bare dersom det foreligger en forpliktelse til å kjøpe utstyret ved leieavtalens utløp. Denne forpliktelsen foreligger ikke i de avtalene som er inngått til nå. Som følge av dette anbefaler ESA norske myndigheter å iverksette en prosess med frivillig tilbakebetaling av støtten.

Norske myndigheter har meddelt ESA at denne anbefalingen ikke vil følges. Dette vil medføre at ESA i 2022 åpner en formell undersøkelse av katapult-ordningen. Katapult-ordningen vil da undersøkes med en bredere tilnærming, hvor støtten som ytes gjennom katapult-ordningen må vurderes opp mot hele EØS-regelverket, og ikke bare gruppeunntaket slik det er gjort i ESAs monitorering. Prosessen tar ofte mellom 12-18 måneder fra åpningsvedtaket til endelig vedtak. En konklusjon vil derfor ikke komme før sommeren 2023.


7. Tett kobling til europeiske programmer

Gjennom det nasjonale koordineringsarbeidet er Norsk katapult i ferd med å kobles til EUs Digital Europe sine programmer; EDIH (European Digital Innovation Hubs) og TEF (Test and experimentation facilities). Programmene har mange likhetstrekk med Norsk katapult, og skal bidra til at små og mellomstore bedrifter kan trekke på internasjonalt ledende aktører og relevante testfasiliteter. For å sikre hensiktsmessig koordinering, vil Siva inngå i en referansegruppe for Norges oppfølging av Digital Europe.

Siva har gjennom 2021 hatt tett dialog med Innovasjon Norge om viktigheten av at initiativene spiller på lag med hverandre, og med det unngå parallelle satsinger. Eksisterende og potensielle katapult-sentre er med i de ulike søker-konsortiene som posisjonerer seg mot utlysningene for både EDIH- og TEF-programmene i 2022. EDIH og TEF skal spille på eksisterende aktører i innovasjonsøkosystemene. Sammen med Norsk katapult vil disse være et godt utgangspunkt for en videre utvikling av nasjonale test- og verifiseringskapasiteter i en koordinert struktur.


8. Koronapandemien

Katapult-sentrene er i ulik grad påvirket av koronapandemien i 2021. Samtlige melder om utfordringer knyttet til gjennomføring av salg, markedsføring og kundemøter. Innreiserestriksjoner har for noen medført utsettelse eller kansellering av planlagte prosjekter for internasjonale kunder. Enkelte katapult-sentre har gjennomført et høyt antall digitale kurs. Dette har vist seg å være et viktig grep for å opprettholde aktivitet.


9. Videre utvikling

Norsk katapult har etablert seg som en viktig ordning for fornyelse og omstilling av norsk næringsliv. For Siva er Norsk katapult en strategisk satsing som skal bidra til at norsk næringsliv raskere, mer målrettet og mer kraftfullt bidrar til økt industriell verdiskaping i hele landet. Gjennom Satsingsforslag 2023-2025 har Siva beskrevet den prioriterte utviklingsveien.

 • forsterkning av eksisterende katapult-sentre
 • utvidelse geografisk og teknologisk med kobling til eksisterende katapult-sentre
 • opptak av nye katapult-sentre

Målet er syv-ni nasjonale flerbrukssentra, hvor hvert katapult-senter har tilhørende katapult-noder. Alle sentrene skal samspille i en nasjonal struktur, som i sum vil gi norsk næringsliv en unik og ny konkurransekraft.

Siva utvikler en strategi for Norsk katapult for perioden 2025-2030. I dette arbeidet bygges det på erfaringer så langt, innspill og råd fra følgeevaluator, innspills- og dialogmøter med katapult-sentrene med deres kjernepartnere, samt innspill og råd fra nasjonale og internasjonale kompetansemiljøer. Strategien skal forankres i Sivas overordnede strategi, og vi vil sikre gode prosesser med NFD.

Viktige tema som vil bli adressert er mål, målbilder, driftsmodeller, samspill med andre samspillsvirkemidler, samarbeid med IN-NFR-Enova og strategiske veivalg. Et eksempel på strategisk veivalg er hvordan Norsk katapult kan og bør understøtte enkeltdeler av nye grønne verdikjeder.

For å lykkes med det grønne skiftet og økt eksport må konkurransekraften i eksisterende og nye verdikjeder styrkes. Digitalisering og muliggjørende teknologier vil være avgjørende for suksess. Utvikling av “industriprogrammer” innen produktivitet, digitalisering og bærekraft, som en del av kompetanse- og tjenestilbudet i Siva-strukturen, vil kunne løfte kunnskapen og sammenhengen mellom disse områdene. Programmene vil kunne forbedre organisasjonenes evne til å ta i bruk og integrere nye teknologier i sine produksjonssystemer. I 2022 vil Siva videreutvikle flere konsepter med utgangspunkt i “Produktivitetsspranget” (fotnote) og teste potensialet for “industriprogrammer”.

En avgjørende faktor for videreutviklingen av Norsk katapult er at ordningen får en egen notifisering.


Helhetlige grønne verdikjeder

Siva skal kartlegge relevante grønne verdikjeder og bruke dette i utvikling av koordinert innsats, internt og sammen med eksterne samarbeidspartnere. Gjennom en nasjonal struktur av flerbrukssentre og testløsninger, bestående av de sterkeste industrielle miljøene i Norge, bidrar Norsk katapult til å tette hull og etablere mer helhetlige grønne verdikjeder innenfor flere teknologidisipliner i Norge. I 2021 har Siva deltatt aktivt i arbeidet med utforming av satsingen Grønn plattform, og igangsatt et eget arbeid på batteri.

Siva har gjennomført en kartlegging av batteriverdikjeden i Norge. Målet er å få ytterligere kunnskap om kapasiteter i instituttsektoren. Underlaget skal benyttes i videre utvikling av et katapult-tilbud innen batteri. Aktører fra ulike deler av batteriverdikjeden deltok i kartleggingen, som blant annet viser at det er stort behov for testfasiliteter i flere deler av denne.  Grønn plattform-prosjektene som er relatert til batteriproduksjon, og som har behov testfasiliteter for å løse sine FoU-utfordringer, vil motta støtte gjennom Norsk katapult.

Siva deltar i en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til en nasjonal batteristrategi i 2022.

Kompetanse er nøkkelen

Industrimeldingen «Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende» peker på kompetanse som en av de viktigste innsatsfaktorene for å lykkes med grønn omstilling. Teknologi, samt kompetanse om og investering i teknologi, er globalt tilgjengelig. Gjennom å koble kompetanse og testfasiliteter i teknologidisipliner som kan bidra til det grønne skiftet, kan bedrifter, ved å bruke katapult-sentrenes tjenester, øke og akselerere sin omstillingsevne. Dette kan gi bedriftene et konkurransefortrinn i den globale konkurransen.

Katapult-sentrene jobber kontinuerlig med å utvikle sitt kompetansetilbud. I 2021 har utviklingsprosjektet Norsk katapult-akademi tatt ytterligere ett steg videre mot realisering. Her kan bedrifter få tilgang til e-læringskurs og seminarer som skal klargjøre dem til gjennomføring av faktiske testprosjekter.

Et annet kompetanseinitiativ er «Læringsfabrikken», tilknyttet Manufacturing Technology katapult-senter, som har utspring fra industrimiljøet på Raufoss. Behovet for fagoperatører og andre industriarbeidere i fremtiden er stort. I Læringsfabrikken flytter skolen inn til industrien, og gir elever og studenter tilgang til moderne utstyr og kompetente fagpersoner for industriell vareproduksjon og metallbearbeiding. Lærere, elever og studenter blir del av et verdensledende industrimiljø med kompetanse, innovativ industriteknologi, prosesser, forsknings- og utviklingsaktiviteter.

I 2022 vil Siva undersøke muligheten for å utvikle et nasjonalt nettverk av “Læringsfabrikker”, med tilhørende kompetanseprogram.

Resultatkjede:

Siva legger til rette for bærekraftig vekst i industri og næringsliv, og bidrar til å skape arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn.